«زنان خانه‌دار» چگونه خود را بیمه تأمین اجتماعی کنند؟

زنان خانه‌دار می‌توانند بر اساس سه نرخ حق بیمه ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درصد، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند؛ در این مطلب به جزئیات و نحوه محاسبه حق بیمه زنان خانه‌دار بیمه شده تامین اجتماعی پرداخته‌ایم.